Ερώτηση του ΚΚΕ για την καταβολή αναδρομικών στους κληρονόμους των στελεχών Ε.Δ. & Σ.Α.

Βουλευτές του ΚΚΕ κατέθεσαν την παρακάτω Ερώτηση στη Βουλή για την καταβολή των αναδρομικών στους κληρονόμους των θανόντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Καταβολή αναδρομικών στους κληρονόμους, θανόντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Ο νόμος 4575/2018 (Α΄ 192) και συγκεκριμένα οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 αυτού με τίτλο: “Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας”, προβλέπει ότι: “1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στην διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου”.

Σε συνέχεια της ως άνω παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου, τη 14.12.2018 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. οικ.2/88411/ΔΕΠ (Β΄ 5435) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής», το άρθρο 4 της οποίας προβλέπει ότι: «Σε περίπτωση θανάτου στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 31-12-2016, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας».

Πράγματι, κάποιοι από τους δικαιούχους αναδρομικών απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έχουν πλέον φύγει από τη ζωή. Τα αναδρομικά αυτά των θανόντων, δικαιούνται, κατά τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις/προβλέψεις, να λάβουν οι κληρονόμοι τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την καταβολή των αναδρομικών, στους δικαιούχους κληρονόμους των θανόντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας;

Οι Βουλευτές

Λαμπρούλης Γιώργος

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης